Từ vựng Meteor

99

Percentage Translated

In this chapter, you will:

 • Ôn lại một số thuật ngữ Meteor.
 • Client

  Client là browser trên các loại máy tính hay thiết bị cầm tay của người dùng

  Collection

  Collection là Tập hợp data đồng bộ hoá giưa client và server

  Computation

  Là quá trình tính toán đến khi nguồn data thay đổi trong một đoạn code

  Cursor

  Con trỏ là khái niệm về kết quả của một query trong Mongodb

  DDP

  DDP là Meteor giao thức để đồng bộ hoá thông tin ở client và server

  Tracker

  Tracker là một quá trình chạy liên tục trong background của hệ thống

  Document

  Document là khái niệm một record trong Mongodb collection

  Helpers

  Helpers là khái niệm các hàm hỗ trợ xử lí data

  Latency Compensation

  Thời gian bù trừ

  Meteor Development Group (MDG)

  Nhóm phát triển Meteor (MDG)

  Method

  Phương pháp

  MiniMongo

  MiniMongo

  Package

  Gói

  Publication

  Publication

  Server

  Server là máy chủ chạy ứng dụng

  Session

  Session

  Subscription

  Subscription

  Template

  Template

  Template Data Context

  Hoàn cảnh của dữ liệu trong template